ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ»

--------------------------------------------------------------------------------------

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

 

Άρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται σωματείο, με την επωνυμία «Ένωση Μετόχων και Φίλων Τ.Τ.». Το σωματείο θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία του και με λατινικά στοιχεία ή σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

 

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα του σωματείου ορίζεται ο δήμος Αθηναίων, όπου λειτουργεί η Διοίκηση αυτού.

 

Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί του σωματείου είναι :

 

Άρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η διάρκεια του σωματείου ορίζεται αορίστου χρόνου.

 

Άρθρο 5ο
ΠΟΡΟΙ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Για την επίτευξη του σκοπού τα μέλη συμφωνούν να εισφέρουν εισφορά εγγραφής, ετήσιες τακτικές και έκτακτες εισφορές, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση η εισφορά εγγραφής και ετήσιας συνδρομής δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 10€.

Εκτός των ως άνω εισφορών οι πόροι του σωματείου προέρχονται από:

- Δωρεές των μελών προς κάλυψη των υποχρεώσεων του σωματείου και ειδικότερα τα έξοδα ίδρυσης , μετακίνησης , λειτουργίας κλπ.

- Χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες φυσικών ή νομικών προσώπων, ευρωπαϊκές και εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές διεθνών οργανισμών, δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού που παρέχονται για τη στήριξη του σκοπού του.

- Έσοδα προερχόμενα από τις δραστηριότητές του και τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών του.

- Συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα.

- Κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς του σωματείου και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Πάσης φύσεως χορηγοί του σωματείου, κληροδότες ή δωρητές περιουσιακών στοιχείων σ’ αυτό είναι απαραίτητο να έχουν ευαισθητοποίηση στα κοινωνικά θέματα και να μην έχουν τιμωρηθεί από τα ελληνικά ή διεθνή δικαστήρια για ατιμωτικά αδικήματα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

 

Άρθρο 6ο
ΜΕΛΗ

1. Τα μέλη διακρίνονται σε: Α) Τακτικά Μέλη, Β) Αρωγά Μέλη και Γ) Επίτιμα Μέλη.

Ήτοι:

Α) Τακτικά Μέλη, με δικαίωμα ψήφου, μπορούν να εγγραφούν οι μέτοχοι του Τ.Τ..

Β) Αρωγά Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορούν να εγγραφούν όλοι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι πελάτες του Τ.Τ..

Γ) Επίτιμα Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανακηρύσσονται, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., πρόσωπα που έχουν προσφέρει ή προσφέρουν σήμερα σημαντικές υπηρεσίες στην ιδέα της αποταμίευσης, στο Τ.Τ. ή στο σωματείο.

 

Άρθρο 7ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Προκειμένου να εγγραφεί μέλος, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου στην οποία να δηλώνει ενυπόγραφα ότι αποδέχεται το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση εγγραφής στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την υποβολή της αίτησης.

Εάν απορριφθεί η αίτηση ή δεν γνωστοποιηθεί μέσα σε ένα μήνα η απόφαση για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης, το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, η οποία θα αποφασίσει επί της αίτησής του.

 

Άρθρο 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο:

 1. Να καταβάλει την ετήσια συνδρομή του. Το ποσό της συνδρομής μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ. η οποία επικυρώνεται στην πρώτη Γενική Συνέλευση.
 2. Να προσέρχεται ανελλιπώς στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του.
 3. Να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και της Διοίκησης του Σωματείου.
 4. Να συμμετέχει σ’ όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σωματείου.
 5. Να προσφέρει κάθε δυνατή γνώση και δραστηριότητα σε βοήθεια του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου και να αναλαμβάνει κάθε καθήκον, που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

2.1 - Τα τακτικά μέλη εφόσον είναι ταμειακά εντάξει, δικαιούνται:

 1. Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων.
 2. Να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου και να ελέγχουν τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα διοικήσεως.
 4. Να αποχωρούν από το Σωματείο με έγγραφη δήλωσή τους προς το Δ.Σ. αφού εξοφλήσουν τυχόν καθυστερημένες συνδρομές τους.

2.2 - Τα αρωγά και τα επίτιμα μέλη εφόσον είναι ταμειακά εντάξει, δικαιούνται:

 1. Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους.
 2. Να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου και να ελέγχουν τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Να αποχωρούν από το Σωματείο με έγγραφη δήλωσή τους προς το Δ.Σ. αφού εξοφλήσουν τυχόν καθυστερημένες συνδρομές τους.

 

Άρθρο 9ο
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Όποιο μέλος καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του για διάστημα 2 ετών, διαγράφεται από το Σωματείο μετά από απόφαση του Δ.Σ. και αφού προηγηθεί προειδοποίηση. Μπορεί όμως να επανεγγραφεί μόνο μετά την εξόφληση των συνδρομών που καθυστερεί, οπότε θεωρείται ότι ποτέ δεν έπαυσε να είναι μέλος.

Κάθε μέλος που έχει αποδειχθεί ότι ενεργεί ενάντια στους σκοπούς του Σωματείου, στις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου ή εμποδίζει την πραγματοποίηση αυτών των αποφάσεων και γενικά με τη στάση και συμπεριφορά του εκθέτει το κύρος και τη φήμη του Σωματείου, θεωρείται ότι έχει αποβάλλει τα προσόντα του να είναι μέλος του Σωματείου και διαγράφεται.

Η διαγραφή, που μπορεί να είναι οριστική ή προσωρινή, γίνεται με πρόταση του Δ.Σ. και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διάρκεια της προσωρινής διαγραφής. Η Γ.Σ. αποφασίζει για τη διαγραφή ή όχι πριν από κάθε άλλο θέμα της ημέρας και αφού προηγούμενα ακούσει το μέλος του οποίου ζητείται η διαγραφή. Αν δεν επικυρωθεί η διαγραφή από τη Γενική Συνέλευση, το μέλος έχει δικαίωμα να συμμετέχει σ' αυτή, να παίρνει το λόγο και να ψηφίζει για τη λήψη απόφασης πάνω στα άλλα θέματα της ημέρας.

 

Άρθρο 10ο
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το σωματείο τηρεί τα εξής βιβλία :

 

Άρθρο 11ο
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Η άσκηση της Διοικήσεως της «Ένωσης Μετόχων και Φίλων Τ.Τ.» είναι άμισθο λειτούργημα.

Τη διοίκηση του Σωματείου ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών.

Όργανα διοικήσεως του σωματείου είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή

 

Άρθρο 12ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο της «ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Τ.Τ.», και αποφασίζει για κάθε υπόθεση της, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Η Συνέλευση απαρτίζεται από τα μέλη της «ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Τ.Τ.» που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς αυτήν και έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

Άρθρο 13ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των Οργάνων της διοικήσεως.

Ειδικά στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ανήκουν:

Α) Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Β) Η έγκριση του ετήσιου ισολογισμού, των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της ετήσιας εκθέσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Γ) Η έγκριση του ετησίου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων.

Δ) Η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Ε) Η τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της «ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Τ.Τ.».

Στ) Η λήψη αποφάσεως για διάλυση του Σωματείου και θέση αυτού σε εκκαθάριση και περί της τύχης της καθαρής περιουσίας αυτού σύμφωνα με το Νόμο.

Ζ) Η αλλαγή του σκοπού της «ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Τ.Τ.».

 

Άρθρο 14ο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Σύγκληση: Η Γενική Συνέλευση των μελών της «ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Τ.Τ.» συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά μεν μία φορά το έτος και μέχρι τέλους Μαΐου για ακρόαση της Διοικήσεως, που υποχρεούται να εκθέσει τα πεπραγμένα του προηγουμένου έτους, να υποβάλλει για έγκριση τον απολογισμό τον λήξαντος έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου, έκτακτα δε, όταν κρίνει αυτό σκόπιμα το Δ.Σ., ή το ζητήσει από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα μέλη του Σωματείου, με έγγραφη αίτηση, που θα αναγράφει και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
 2. Πρόσκληση: Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από δημόσια πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που κοινοποιείται τουλάχιστον προ πέντε ημερών.
 3. Εκπροσώπηση: Κάθε μέλος της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να εκπροσωπηθεί σ’ αυτή από άλλο πρόσωπο, με έγγραφη εξουσιοδότηση που απευθύνεται στον Πρόεδρο αυτής και κατατίθεται προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως. Ο εκπρόσωπος αυτός έχει όλα τα κατά το Νόμο και το Καταστατικό δικαιώματα του εκπροσωπούμενου μέλους στη Γενική Συνέλευση.
 4. Ημερησία Διάταξη: Η ημερησία διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως καταρτίζεται από το Δ.Σ.. Στην περίπτωση συγκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως ύστερα από αίτηση του ενός εικοστού των μελών, η ημερησία διάταξη δεν είναι δυνατό να περιλαμβάνει θέματα άλλα εκτός των αναφερομένων στην αίτηση για τη σύγκληση προς τον Πρόεδρο.
 5. Απαρτία: α) Κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών της απαιτείται παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται νέα, με τα ίδια θέματα, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών, με πρόσκληση που δημοσιεύεται προ πέντε ημερών. Κατά τη δεύτερη αυτή Γενική Συνέλευση απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρξει απαρτία και σε αυτή τη Συνέλευση, συγκαλείται και Τρίτη Συνέλευση, με την ίδια διαδικασία, και μέσα στις ίδιες προθεσμίες, και αυτή πλέον ευρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
  β) Εξαιρετικά στις περιπτώσεις τροποποιήσεως του Καταστατικού, αποδοχής κληροδοσιών και δωρεών υπό τρόπο, αποφάσεως περί διαλύσεως της «ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Τ.Τ.» απαιτείται πάντοτε η ψήφιση-έγκριση της πρότασης από το 1/3 των παρόντων μελών.
 6. Εκλογή Προεδρείου: Στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης και προσλαμβάνει σαν προσωρινό Γραμματέα ένα από τα παριστάμενα μέλη. Αφού διαπιστωθεί η απαρτία και ελεγχθεί η τήρηση των διατυπώσεων της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ο προσωρινός Πρόεδρος, καλεί τα μέλη αυτής σε ανάδειξη με ανάταση χειρός, του Προέδρου, ενός Γραμματέως και τριών Εφόρων για συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως και την είσοδο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και μετά την εξάντληση των θεμάτων κηρύσσει τη λήξη των εργασιών.
 7. Εφορευτική Επιτροπή: Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά και εποπτεύει για την τήρηση του νόμου και του Καταστατικού κατά την εκλογή, με βάση το μητρώο των μελών και αποφαίνεται επί πάσης αμφισβητήσεως ή ενστάσεως. Τέλος, καταρτίζει πρακτικό υπογραφόμενο από όλα τα μέλη, στο οποίο επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των μελών που ψήφισαν. Το πρακτικό παραδίδεται στη Διοίκηση της «ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Τ.Τ.», που υποχρεούται να χορηγεί αντίγραφο, σε κάθε μέλος της Ένωσης, μέσα σε πέντε ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.
 8. Τρόπος λήψεως των αποφάσεων: Στη διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων και κατά τη λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα, κάθε μέλος της Ένωσης έχει δικαίωμα μιας ψήφου.
 9. Απαιτούμενη Πλειοψηφία: α) Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Μια απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, κατόπιν διεξαγωγής σχετικής ψηφοφορίας / δημοψηφίσματος επί συγκεκριμένης πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αν η απόλυτη πλειοψηφία των μελών δηλώσει εγγράφως ή / και ηλεκτρονικά τη συναίνεσή τους επί αυτής. β) Εξαιρετικά, για τη λήψη αποφάσεως για την τροποποίηση του καταστατικού ή για τη διάλυση της «ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Τ.Τ.», απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων των παρόντων τακτικών μελών στη Γενική Συνέλευση καθώς και των εξουσιοδοτημένων.
 10. Πρακτικά: Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, καταχωρούνται στο αντίστοιχο ειδικό βιβλίο που είναι θεωρημένο από την εποπτεύουσα Αρχή και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

 

Άρθρο 15ο
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια, από τριμελή εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για τη νόμιμη, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού, διεξαγωγή των εκλογών και διατήρηση της τάξης σ' αυτές. Συντάσσει τον εκλογικό κατάλογο με βάση τα ταμειακά εντάξει μέλη, μέχρι και την ημέρα της ψηφοφορίας. Τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας στο οποίο γράφει το ονοματεπώνυμο αυτών που ψηφίζουν, σημειώνοντας και τον αριθμό που έχει στους εκλογικούς καταλόγους, κι' αποφασίζει για κάθε ένσταση που υποβάλλεται. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνεται το πρωτόκολλο και υπογράφεται απ’ όλη την εφορευτική επιτροπή.
  Η ψηφοφορία επιτρέπεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου στοιχείου που πιστοποιεί την ταυτότητα του ψηφοφόρου.
 3. Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να εφοδιάζει έγκαιρα την εφορευτική επιτροπή με τα αναγκαία για τις αρχαιρεσίες υλικά (σφραγίδα, μητρώο, βιβλίο ταμείου κ.λ.π.).

 

Άρθρο 16ο
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

Η εκλογή των οργάνων της Διοίκησης και της Ελεγκτικής Επιτροπής, γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου οι υποψήφιοι καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά.

Το μέλος δηλώνει την προτίμηση του με σταυρό που βάζει δίπλα στο όνομα του υποψήφιου. Οι σταυροί προτίμησης μπορούν να είναι όσοι και οι θέσεις των μελών των διαφόρων οργάνων που θα πληρωθούν με την εκλογή.

 

Άρθρο 17ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Από τους υποψηφίους εκλέγονται όσοι πλειοψήφησαν στους σταυρούς. Οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

Μετά την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων - και εντός μιας εβδομάδας- ο πρώτος πλειοψηφίσας συγκαλεί τους υπόλοιπους αποκηρυχθέντες σε συνεδρίαση, προκειμένου να συγκροτηθεί σε Σώμα το Δ.Σ. και η Ελεγκτική Επιτροπή.

 

Άρθρο 18ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Σύνθεση: Το Σωματείο διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από έναν Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, ένα Γενικό Γραμματέα, έναν Ταμία και τρία μέλη. Για τις περιπτώσεις και μόνο παραιτήσεως, εκπτώσεως ή θανάτου ενός εκ των τακτικών μελών, εκλέγονται τρία μέλη αναπληρωματικά. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μόνο φυσικά πρόσωπα, μέλη ή εκπρόσωποι μελών (για τις περιπτώσεις ΝΠ) της «ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Τ.Τ.»
 2. Κώλυμα εκλογής: Δε δύναται να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όποιος στερείται των πολιτικών δικαιωμάτων του, όποιος δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την «ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Τ.Τ.», καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 13 του ν. 3651/2008.
 3. Θητεία: Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και κάθε μέλος είναι επανεκλέξιμο.
 4. Έκπτωση: Εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου : α) όποιος ύστερα από αμετάκλητη καταδίκη στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων, β) όποιος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα υπό του άρθρου 13 ν. 365 1/2008 προβλεπόμενα αδικήματα, που συνεπάγονται αυτοδίκαια έκπτωση, εκτός αν αποκατασταθεί, γ) ο εκλεγείς μέλος της διοικήσεως ως εκπρόσωπος νομικού προσώπου μέλους της «ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Τ.Τ.», εφόσον έπαυσε να το εκπροσωπεί ή εφόσον αυτό διεγράφη από το μητρώο των μελών της «ΕΝΩΣΗΣΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Τ.Τ.», δ) ο Σύμβουλος, ο οποίος θα ανακληθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως, ε) ο μη καταβάλλων εμπροθέσμως τη συνδρομή του προς το σωματείο.
 5. Παραίτηση: Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα με απλή περί αυτού δήλωση προς το ΔΣ. και η παραίτησή του ισχύει από την επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ.
 6. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αναθέτει αρμοδιότητες σε φυσικά πρόσωπα και επιτροπές που εκτιμά ότι μπορούν να υποβοηθήσουν και να προωθήσουν τους σκοπούς του σωματείου.

 

Άρθρο 19ο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Συνεδριάσεις - Απαρτία: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση κάθε δύο μήνες και έκτακτα όταν κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος και βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων απαραίτητα ο Πρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που απαραίτητα αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 2. Αποφάσεις: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων μελών.
 3. Πρακτικά: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεών του και υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα και τον Γενικό Γραμματέα.

 

Άρθρο 20ο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή‚ της οποίας η θητεία είναι τριετής, όπως και του Δ.Σ., αποτελείται από τρία μέλη.

Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής στην Πρώτη συνεδρίαση της εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.

Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της όταν το ζητήσουν:

Α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Δύο από τα μέλη της.

Βρίσκεται σε απαρτία με δύο μέλη και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

Άρθρο 21ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος πέραν των λοιπών εκ του Καταστατικού αρμοδιοτήτων του, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες της «ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ Τ.Τ.», εκτελεί τις αποφάσεις της Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει τα αποφασιστικής σημασίας εξερχόμενα έγγραφα και γενικά αυτά με τα οποία αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι Τρίτων και εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον πάσης Αρχής, παντός Δικαστηρίου και σε όλες τις μετά των τρίτων σχέσεις της «ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Τ.Τ.».

 

Άρθρο 22ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις υπηρεσίες του Σωματείου, υπογράφει τα τρεχούσης φύσεως έγγραφα του, τηρεί το αρχείο, τα προαιρετικά και υποχρεωτικά βιβλία και τα βιβλία των πρακτικών της «ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Τ.Τ.».

 

Άρθρο 23ο
Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας διαχειρίζεται με προσωπική του ευθύνη και μεριμνά για την κατάθεση των χρημάτων στην Τράπεζα, έχει την ευθύνη της διαφυλάξεως της περιουσίας του σωματείου, προβαίνει στις εισπράξεις και τις πληρωμές, συμβάλλεται και συναλλάσσεται με τις Τράπεζες, υπογράφει επιταγές και συναλλαγματικές για λογαριασμό του σωματείου, σαν εκδότης, αποδέκτης ή οπισθογράφος. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση που θα έχει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του.

Ο Ταμίας τηρεί υποχρεωτικά τα βιβλία:

α) εισπράξεων και πληρωμών, β) κινητής και ακίνητης περιουσίας του σωματείου, στα οποία καταχωρείται κάθε σχετική πράξη.

Κάθε μέλος του σωματείου δικαιούται να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των βιβλίων.

Ο Ταμίας έχει υποχρέωση να ενημερώνει το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση των μελών.

 

Άρθρο 24ο
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Στα μέλη ανατίθενται με αποφάσεις του Δ.Σ. του σωματείου ειδικά καθήκοντα και συνδράμουν όλα τα όργανα του σωματείου για την απόδοση των σκοπών του.

 

Άρθρο 25ο
ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Με απόφαση του Δ.Σ. δύναται να ιδρύονται τοπικά παραρτήματα. Τα παραρτήματα είναι τριμελείς γραμματείες που ορίζονται από το Δ.Σ. και προωθούν σε συνεργασία με τα άλλα όργανα τους σκοπούς του σωματείου σε συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα που προσδιορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

 

Άρθρο 26ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 1. Το οικονομικό έτος της «ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Τ.Τ.» αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους κατ’ εξαίρεση από το 1ο έτος, το οποίο αρχίζει από την έναρξη της 1ης Γενικής Συνέλευσης και λήγει την 31η
 2. Η «ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Τ.Τ.» τηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους κατατίθεται κάθε ταμειακό υπόλοιπο.
 3. Για την συμμετοχή σε οποιαδήποτε πράξη εκμετάλλευσης της περιουσίας της Ένωσης απαιτείται προηγούμενη απόφαση του ΔΣ.

 

Άρθρο 27ο
ΣΥΜΒΟΛΑ

Το Σωματείο έχει δική του στρογγυλή σφραγίδα. Στη μέση απεικονίζεται ο παραδοσιακός κουμπαράς του Τ.Τ. και περιμετρικά αυτού αναγράφεται η επωνυμία του σωματείου «Ένωση Μετόχων και Φίλων Τ.Τ.» και το έτος ίδρυσής του.

 

Άρθρο 28ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Την τροποποίηση του Καταστατικού και διάλυση του Σωματείου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απαρτία τoυ 1/2 των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 ΑΚ.

Το Σωματείο διαλύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

Σε περίπτωση διάλυσης, για τη διάθεση της περιουσίας του Σωματείου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση (τελευταία).

 

Άρθρο 29ο

Το παρόν Καταστατικό, που αποτελείται από 29 άρθρα, εγκρίθηκε από την ιδρυτική Συνέλευση των κατωτέρω υπογραφόντων ιδρυτικών μελών, την 07/01/2013.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 2. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 3. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
 4. ΑΡΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
 5. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 6. ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 7. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
 8. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
 9. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 10. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
 11. ΚΑΠΑΤΣΟΛΟΥ ΤΖΙΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ
 12. ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 13. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 14. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 15. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 16. ΚΕΧΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
 17. ΚΕΧΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 18. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 19. ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
 20. ΛΙΑΟΥ ΕΛΕΝΗ
 21. ΣΕΡΜΠΕΖΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
 22. ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 23. ΤΡΙΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 24. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
 25. ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 26. ΧΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

Το καταστατικό σε έντυπη μορφή, μαζί με τις υπογραφές: katastatiko.pdf