Διοικητικό Συμβούλιο

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
 

Πρόεδρος: Αγγελάκης Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος: Χατζή Δέσποινα
Γενική Γραμματέας: Καπατσόλου Γεωργία - Τζίνα
Ταμίας: Τσουροπλής Ιωάννης
Μέλος: Αναγνωστόπουλος Σπυρίδων
Μέλος: Τσιάκαλος Θεολόγος
Μέλος: Ποδιώτης Δημήτριος
Αναπληρωματικό Μέλος: Καλλίγας Ηλίας
Αναπληρωματικό Μέλος: Γερόπουλος Θεόδωρος
   

 

Ελεγκτική Επιτροπή

 

Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής:
 

Πρόεδρος: Κατσαρού Γεωργία
Αντιπρόεδρος: Βουτσαδάκης Γεώργιος
Γραμματέας: Σταντζούρης Νικόλαος